bài giảng của lê thẩm dương về kỹ năng quản lý tài chính cá nhân

TS Lê Thẩm Dương 2017: Cùng nhau học Kỹ năng quản lý tài chính cá nhân

Hãy cùng như học các quản lý tài chính cá nhân, nó sẽ có thể tạo tiền đề giúp bạn thành công và làm giàu đấy.