bài giảng của lê thẩm dương về quản trị thời gian

TS Lê Thẩm Dương 2017: Kỹ năng làm việc nhóm và quản trị thời gian, bạn có hiểu không?

Kỹ năng làm việc nhóm là vấn đề cần thiết luôn luôn dành cho mọi người khi đi làm việc, hãy học hỏi và nâng cao kỹ năng đó