bài giảng của tiến sĩ lê thẩm dương về chiến lược nhân sự

TS Lê Thẩm Dương 2017: Nghệ thuật lãnh đạo về chiến lược nhân sự là như thế nào?

Như thế nào để lãnh đạo có thể đưa ra những chiến lược về nhân sự, bạn có biết điều đó có ý nghĩa gì không?

TS Lê Thẩm Dương 2017: Chiến lược nhân sự có cần thiết vạch ra trước không?

Chiến lược nhân sự là điều gì, nó có cần thiết để bạn phải học hỏi và làm theo nó hay không?