bài giảng của tiến sĩ lê thẩm dương về lý do thất bại 2017

TS Lê Thẩm Dương 2017: Lý do thất bại là gì, tại sao bạn lại thất bại?

Nếu bạn thất bại trong một việc gì đó thì hãy ngồi xuống và tìm nguyên nhân tại sao lại như vậy, hãy xem video sau đâu, nó sẽ