bài giảng của tiến sĩ lê thẩm dương về nghệ thuật lãnh đạo

Bài Giảng TS Lê Thẩm Dương: Lãnh đạo và quản trị tài chính, khác nhau chỗ nào?

Nếu mọi người từng biết về nghệ thuật lãnh đạo cũng như là về cách quản lý tài chính , vậy nó khác nhau ở điểm nào của năm

TS Lê Thẩm Dương 2017: Nghệ thuật lãnh đạo và quản trị tài chính, có ý nghĩa gì?

Các bạn có biết được Nghệ thuật lãnh đạo và quản trị tài chính nó có ý nghĩa gì hay không ? Làm cách nào để tìm hiểu chúng?

TS Lê Thẩm Dương 2017: Nghệ thuật lãnh đạo về cách xây dựng và phát triển nhóm

Làm thế nào để có thể xây dựng một nhóm làm việc hiệu quả, và phát triển nó còn khó hơn nữa. Thế thì chúng ta phải làm như

TS Lê Thẩm Dương 2017: Nghệ thuật lãnh đạo về chiến lược nhân sự là như thế nào?

Như thế nào để lãnh đạo có thể đưa ra những chiến lược về nhân sự, bạn có biết điều đó có ý nghĩa gì không?