bài giảng của tiến sĩ lê thẩm dương về nhà lãnh đạo hiện đại năm 2017

TS Lê Thẩm Dương 2017: Những thứ hiện đại mà nhà lãnh đạo cần có hiện nay là gì?

Nhà lãnh đạo thì cần có những gì, kỹ năng gì vào năm 2017 để có thể làm tốt công việc của mình nhỉ?