bài giảng của tiến sĩ lê thẩm dương về quản trị tài chính

Bài Giảng TS Lê Thẩm Dương: Lãnh đạo và quản trị tài chính, khác nhau chỗ nào?

Nếu mọi người từng biết về nghệ thuật lãnh đạo cũng như là về cách quản lý tài chính , vậy nó khác nhau ở điểm nào của năm

TS Lê Thẩm Dương 2017: Nghệ thuật lãnh đạo và quản trị tài chính, có ý nghĩa gì?

Các bạn có biết được Nghệ thuật lãnh đạo và quản trị tài chính nó có ý nghĩa gì hay không ? Làm cách nào để tìm hiểu chúng?