bài giảng của tiến sĩ lê thẩm dương về tầm quan trọng của chức nang giao tiếp

Bài giảng TS Lê Thẩm Dương: Tầm quan trọng của chức năng giao tiếp như thế nào?

Năm 2017, tầm quan trọng của chức năng giao tiếp có còn hiệu lực đáng để cho mọi người quan tâm nữa hay không?