bài học về cách định vị bản thân 2017

TS Lê Thẩm Dương 2017: Bài học về cách định vị bản thân và làm chủ cuộc đời

Hãy cố gắng định vi bản thân mình và học cách làm chủ nó, chỉ vì có như thế nó mới có thể đưa bạn lên một tầm cao